„Г. Т. Солар“ ООД

„Г. Т. СОЛАР“ ООД е собственик и оператор на три действащи фотоволтаични електроцентрали ФтЕЦ  ” Тошево ” 1, ФтЕЦ ” Тошево” 2 и ФтЕЦ ” Тошево ” 3. Общата инсталирана мощност на електроцентралите е 765,15 kWp, а средното годишно производство малко около 1 000 MWh.

Основните съоръжения на всяка централа са 468 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 545 Wp, модел Tiger Pro 72HC JKM545M-72HL4-V производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация натиснете тук). На всяка една от трите централи са инсталирани 2 трифазни инвертора с мощност 100 kW, модел SUN2000-100KTL-А, производство на Huawei, Китай. (За повече информация натиснете тук). Към всеки инвертор на трите централи са свързвани 13 стринга по 18 модула или общо 234 PV модула за всяка централа. Инверторите са присъединени към АС разпределителни табла за всяка инверторна група, където са мотирани триполюсни автоматични предпазители 160А за всеки инвертор, с кабел СВТ 5×35 mm2. Свързването на отделните инверторни групи към АС разпределително табло РТ е осъществен чрез кабели NAYY изтеглени подземно. 

Изградени са мълниоеприемници с изпреварващо действие на всяка централа.

От 26.09.2022 г. централите имат договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 922 MWh. 

Централите отдават енергия от 22.11.2022 г.

 

Фотоволтаичните панели са монтирани върху метална конструкция с ориентация на Изток – Запад и са подредени в групи. Наклона на металната конструкция е 10°. 

Присъединяването на ФтЕЦ ” Тошево” 1 към електроразпределеителната мрежа на Електроразпределение Север АД е със захранващ кабел от електромерно табло от фасадата на  ТП “Горско стопанство“ до ГРТ на ФтЕЦ-а с дължина 525 метра.

 Централата има разрешение за строеж № 031 от 02.06.2022 г. от Община Генерал Тошево и разрешително за ползване № ДК-07-Д-77/10.11.2022 г. издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

ФтЕЦ “Тошево” 1

Адрес:Област Добрич, гр. Генерал Тошево, УПИ ХХІХ, кв. 107
Инвеститор:„Г. Т. СОЛАР“ ООД
Проектант и изпълнител:„КИК Инжинеринг“ ЕООД, гр. Бургас
Площ:3 655 кв.м.
Инсталирана мощност:255,05 kW

ФтЕЦ ” Тошево” 2

Адрес:Област Добрич, гр. Генерал Тошево, УПИ ХХІХ, кв.107
Инвеститор:„Г. Т. СОЛАР“ ООД
Проектант и изпълнител:„КИК Инжинеринг“ ЕООД, гр. Бургас
Площ:3 655 кв.м.
Инсталирана мощност:255,05 kW

Фотоволтаичните панели са монтирани върху метална конструкция с ориентация на юг и са подредени в групи. Наклона на металната конструкция е 10°. 

Присъединяването на ФтЕЦ ” Тошево” 2 към електроразпределеителната мрежа на Електроразпределение Север АД е със захранващ кабел от електромерно табло от фасадата на  ТП “Горско стопанство“ до ГРТ на ФтЕЦ – а с дължина  605 метра.

Централата има разрешение за строеж № 033 от 02.06.2022 г. от Община Генерал Тошево и разрешително за ползване № ДК-07-Д-78/10.11.2022 г. издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Фотоволтаичните панели на ФтЕЦ ” Тошево”  3 са монтирани върху метална конструкция с наклон на панелите 30°, ориентирани на юг. Конструкцията е изградена от горещопоцинковани метални профили. 

Присъединяването на ФтЕЦ ” Тошево ” 3 към електроразпределеителната мрежа на Електроразпределение Север АД е със захранващ кабел от електромерно табло от фасадата на ТП “Елин Пелин” до ГРТ табло на ФтЕЦ – а с дължина 28 метра.

Централата има разрешение за строеж № 032 от 02.06.2022 г. от Община Генерал Тошево и разрешително за ползване № ДК-07-Д-76/10.11.2022 г. издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

ФтЕЦ ” Тошево” 3

Адрес:Област Добрич, гр. Генерал Тошево, УПИ ХХІІІ-2281, кв. 160
Инвеститор:„Г. Т. СОЛАР“ ООД
Проектант и изпълнител:„КИК Инжинеринг“ ЕООД, гр. Бургас
Площ:13 450 кв.м.
Инсталирана мощност:255,05 kW

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБШЕНИЕ

Обадете ни се

+359 2 906 2896

Email

office@kidgroup.eu

АДРЕС

София 1407, ул. „Винсент Ван Гог” 7, етаж 3,   офис 5