КИД 2226 ЕООД

KИД 2226 ЕООД е собственик  и оператор на водноелектрическа централа “Чурековска” с инсталирана мощност от 1 384 kW и средногодишно производство от 2 913,26 MWh. МВЕЦ „ Чурековска “ е разположена в землищата на селата Михалково и Чуреково, община Девин. Строежът на МВЕЦ „ Чурековска ” започва април 2007 г. и завършва юни 2008 г.  Сградоцентралата е разположена на брега на река Чурековска. Водохващания са изградени на река Чурековска и река Лявовска, които са притоци на река Въча. На всяка от двете реки са изградени масивни преливаеми язове с промивен отвор. Напорните тръбопроводи са два, които са изпълнени от спирално шевни стоманени тръби. Тръбопроводите са вкопани като общата им дължина е 5 109 метра и са разделени по участъци както следва:

Участък 1 – река Чурековска, диаметър 630 мм, дължина 2 400 метра; кота от 935 метра до 775 метра.
Участък 2 – река Лявовска, диаметър 400 мм, дължина 1 389 метра; кота от 951 метра до 775 метра.
Участък 3 – река Чурековска до сградоцентралата на МВЕЦ, диаметър 630 мм, дължина 1 320 метра; кота от 775 метра до 684 метра.

Основните хидротехнически съоръжения са вертикална турбина с 4 дюзи, тип Pelton на VA Tech Escher Wyss AG, Швейцария, които имат над 150 г. опит в производството на  водни турбини; генератор на HITZINGER, Австрия с работна честота от 50 Hz при максимална производителност 1 500 kVA (Резултатите от изследване на генератора през 2023 можете да видите тук); система за управление и автоматизация на „ Делектра ” ЕООД с контролери на АBB, регулатор на възбуждане и cos φ на Basler Electric. Инсталираното БКТП е с мощност 1 600 kVA.

На 08.07.2008 г. е първата произведена и отдадена в електроразпределителната мрежа 20 kV. През август 2008 г. дружеството сключва договор за 15 години с „ ЕВН България Електроснабдяване ” АД за продажба на електрическа енергия с цена на изкупуване 171.18 лв/MWh с разрешена максимална присъединена мощност 1 500 KVA. От 04.06.2019 г. е прекратен договора за изкупуване на електрическа енергия с „ ЕВН България Електроснабдяване ” АД. На 31.05.2019 г. е сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група с „ Компания за енергетика и развитие ” ООД. На 27.06.2019 г. е сключен договор за компенсиране с премии с производител по закона за енергията от ВЕИ с Фонд „Сигурност на електроенергийната система “ със срок до април 2024 г. Договорът е прекратен по взаимно съгласие през май 2022 г.  На 31.10.2023 г. е прекратен договорът с „ Компания за енергетика и развитие ” ООД. От 01.11.2023 г. е сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група с „ Eлектрохолд Трейд ” ЕАД.

Монтирани са IP камери както на водохващането на реката, така и на сградоцентралата. Двете места имат внедрена периметърна система за охрана чрез СОТ и интернет.

През 2012 г. е подменена решетката на водохващането на река Лявовска с нова тип „ Коанда ”, което значително подобри обслужването и поддържането на водохващането.

През 2015 г. е изградена оптична линия от сградоцентралата на МВЕЦ “Чурековска” до водохващането на река Чурековска с дължина 3 800 метра. Това позволи да бъде изградена нова система за мониторинг и предаване на данни, която функционира както в сградата на МВЕЦ „ Чурековска “, така и на водохващането на река Чурековска.

През 2019 г. на територията на сградоцентралата на МВЕЦ „ Чурековска “ е инсталирана зарядна станция за електрически автомобили модел CCL – WB – MIX – SMART за стена с два контакта Шуко и Тип2 с мощност 11 kW, зарядно напрежение 230V и със заряден ток 16A + 32A. ” КИД 2226″ ЕООД е член на националната браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ.

 

Можете да видите годишните финансови отчети на „ КИД 2226 “ ЕООД. Счетоводните документи са копия и съответстват изцяло на оригиналите, публикувани в Търговския регистър:

За 2019 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2020 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2021 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2022 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2023 г. – (За повече информация натиснете тук)

 

От 2009 година „КИД 2226“ ЕООД ежегодно подпомага традиционните празници на село Михалково и село Чуреково, община Девин.

През 2014 г. прави дарение за развиване на Фондация „Международна Награда на Херцога на Единбург в България“, като лицензира училище в град Девин, част от програмата „Подкрепи Училище“.

През 2014 г. дарява пералня на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция, село Сирищник, община Ковачевци, област Перник.

През 2017 г. дарява болнични легла на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция, село Сирищник, община Ковачевци, област Перник.

През 2018 г. прави дарение за довършване изграждането на клуб за жителите на село Михалково, община Девин.

През 2019 г. дарява два брайлови принтера марка INDEX EVEREST- D V5 на Асоциацията на сляпо – глухите в България.

През 2021 г. прави дарение на Народно читалище „Родопска обнова -1938“ село Михалково, с цел подпомагане на новосформираната танцова група към читалището.

През 2021 г. дарява телевизор на Общински комитет „Васил Левски“, град Брегово, който е част от Сдружение “ Общобългарски комитет Васил Левски“.

През 2023 г. сменя с ново цялото улично осветление на село Чуреково, община Девин.

През 2023 г. сключва договор за дарение с община Девин за електроенергията, необходима за захранване на уличното осветление на село Чуреково за цялата 2023г.

Адрес:
село Михалково, община Девин, област Смолян
Инвеститор:
„ КИД 2226 “ ЕООД
Изпълнител:
„ Неострой - Деян Нейков " ЕТ; „ Тракия газ ” ЕООД; „ Ремонтинвест “ ООД; „ Делектра “ ЕООД; „ Хефест “ООД; ЕТ „Савакинжинеринг“
Площ на централата:
181.10 кв.м.
Инсталирана мощност:
1 384 kW
Фаза:
Разрешение за ползване № СТ – 12 – 1070 от 15.10.2008 г.; Разрешение за водоползване от 06.02.2006 г. със срок до 2036 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Обадете ни се

+359 2 906 2896

Email

office@kidgroup.eu

АДРЕС

София 1407, ул. „Винсент Ван Гог” 7, етаж 3,   офис 5

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБШЕНИЕ