” КИК Енерджи 1 ” ООД е собственик и оператор на на тринадесет действащи покривни фотоволтаични електроцентрали ФтЕЦ ” Изгрев “, ФтЕЦ ” Землен 1 “, ФтЕЦ ” Землен 2 “, ФтЕЦ ” Звездец “, ФтЕЦ ” Крушево 1 “, ФтЕЦ ” Крушево 2 “, ФтЕЦ ” Крушево ” 3, ФтеЦ ” Крушево 4 “,  ФтЕЦ ” Крушево ” 5, ФтЕЦ ” Крушево ” 6, ФтЕЦ ” Крушево ” 7, ФтЕЦ “Крушево 8” и ФтЕЦ “Крушево 9” Общата инсталирана мощност на електроцентралите е 928,69 kWp, а средното годишно производство над 1 320 MWh. 

Можете да видите годишният финансов отчет на „ КИК ЕНЕРДЖИ 1 “  ООД. Счетоводният документ е копие и съответства изцяло на оригинала, публикуван в Търговския регистър: 

За 2022 г.  – (За повече информация натиснете тук)  

ФтЕЦ „ Изгрев "

ФтЕЦ „ Изгрев “ е с инсталирана мощност 408 kWp. Намира се в землището на село Изгрев, община Елхово, област Ямбол. Централата е с ориентация юг-югозапад и е изградена поетапно. Инсталираната мощност за етап 1 е 237,60 kWp. Основните съоръжения са 528 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 450 Wp, модел JKM450M-7RL3 производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук).
Инсталирани са 6 трифазни инвертора с мощност 40 kW, модел SUN2000-40KTL-M3 , производство на Huawei, Китай. (За повече информация виж тук)

Инсталираната мощност за етап 2 е 162 kWp. Основните съоръжения са 360 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 450 Wp, модел JKM450M-7RL3 производство на Jinko Solar, Китай. Инсталирани са 4 трифазни инвертора с мощност 40 kW, модел SUN2000-40KTL-M3 , производство на Huawei,  Китай. (За повече информация виж тук).

Фотоволтаичните панели са монтирани върху предварително монтирана монтажна конструкция с наклон на панелите 30° ориентирани на юг от горещопоцинковани метални профили.

Централата притежава разрешение за строеж № 72 от 02.11.2021 г. от Община Елхово. Въведена е в експлоатация на 30.08.2021 г. Дружеството има договор  с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022. Има договор за членство в балансираща група на ‘’КЕР Токи Пауър’’ АД до 31 декември 2022 г., при променлива цена за балансиране. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 539 MWh. 

Адрес:
Изгрев, община Елхово, област Ямбол, УПИ I-048
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
6 000 кв.м.
Инсталирана мощност:
408 kWp
Фаза
Решение за ползване от 03.05.2022 г.

ФтЕЦ „ Землен 1 "

Фотоволтаична електроцентрала „ Землен 1 ” е с инсталирана мощност 30 kWp и е с ориентация юг-югозапад.

Основните съоръжения са 125 броя поликристални    фотоволтаични панели CSUN240 – 60P  с  мощност 240 Wp, производство на Solar Design Too, Китай (За повече информация виж тук). Инсталиран е един трифазен инвертор с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Присъединяването е осъществено чрез електромерно табло на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД, което е монтирано на стълб от въздушна мрежа ниско напрежение. Фотоволтаичните панели са монтирани на метална носеща конструкция с двуредово разположение. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили, които са забити в земята. Тя е изградена от диагонали и носещ надлъжен профил за монтаж на панелите. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение. Централата притежава разрешение за строеж № 56 от 12.12.2017 г. от Община Раднево. Въведена е в експлоатация на 29.03.2018 г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41 MWh. 

Адрес:
Землен, община Раднево, област Стара Загора, УПИ XVIII-424, кв. 29
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
740 кв.м.
Инсталирана мощност:
30 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 29.03.2018 г.
Адрес:
Землен, община Раднево, област Стара Загора, УПИ XVIII-422, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
800 кв.м.
Инсталирана мощност:
30 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 10.05.2019 г.

ФтЕЦ „ Землен 2 "

Фотоволтаична електроцентрала „ Землен 2 ” е с инсталирана мощност 30 kWp и е с ориентация юг-югозапад. Основните съоръжения са 105 поликристални фотоволтаични панели ЕСО-285-60P с  мощност по 285 Wp, производство на Renewable Energy Col , Китай.  (За повече информация виж тук) .  Инсталиран е един трифазен инвертор с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Присъединяването е осъществено чрез електромерно табло на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД, което е монтирано на фасадата на трафопоста „ ТКЗС “ село Землен. Фотоволтаичните панели са монтирани на метална носеща конструкция с двуредово разположение. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили, които са забити в земята. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение. Централата притежава разрешение за строеж № 2 от 31. 01.2019 г. от Община Раднево. Въведена е в експлоатация на 10.05.2019 г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена, до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41 MWh. 

ФтЕЦ Звездец "

Фотоволтаична електроцентрала „ Звездец ” е с инсталирана мощност 30 kWp и е с ориентация юг-югозапад. Основните съоръжения са 100 броя поликристални фотоволтаични панели TSМ-300-60P с  мощност по 300 Wp, производство на Trina Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инсталирани са 2 трифазни инвертора с мощност 15 kW , производство на Fronius IG, Австрия (За повече информация виж тук). Присъединяването е осъществено чрез електромерно табло на „ Електроразпределение юг “ ЕАД, монтирано на стълб от въздушна мрежа ниско напрежение. Върху метална носеща конструкция са монтирани 72 фотоволтаичните панели с двуредово разположение. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили, които са забити в земята. Останалите 28 панела, които са поставени върху покрив с разположение 4 реда по 7 панела, също са портретно ориентирани. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение. Централата притежава разрешение за строеж № ЗВ25 от 17.06.2020 г от Община Малко Търново. Въведена е в експлоатация на 10.08.2020 г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41 MWh. 

Адрес:
Звездец, община Малко Търново, област Бургас, УПИ XIII-297, кв.21
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
550 кв.м.
Инсталирана мощност:
30 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 10.08.2020 г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ VIII-391, кв.34
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
1 010 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 05.07.2021 г.

ФтЕЦ „ Крушево 1 "

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 1” е с инсталирана мощност 29,92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална носеща конструкция с ориентация юг. Подредени са в два реда от по 34 последователно свързани модула. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава разрешение за строеж №36 от 09.04.2021 от Община Първомай и окончателен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 443978 от 20.05.2021 г. Има заявление за завършен обект – № 9340375 от 17.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN  България“ – № 443975/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация на 05.07.2021 г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41 MWh. 

ФтЕЦ „ Крушево 2 "

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 2” е с инсталирана мощност 29,92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук).  Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция, тип крило с ориентация юг . Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава разрешение за строеж №60 от 18.05.2021 г. от Община Първомай и договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4452044 от 08.06.2021 г. Има заявление за завършен обект – № 9340409 от 17.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN  България“ – № 4452044/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация на 05.07.2021г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41 MWh. 

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ I-324, кв.30
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
481 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 05.07.2021 г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ VII-104, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
1 280 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 05.07.2021 г.

ФтЕЦ „ Крушево 3"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 3” е с инсталирана мощност 29.92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава разрешение за строеж №79 от 11.06.2021 г. от Община Първомай и договор за присъединяване на към електроразпределителната мрежа  на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4452044 от 12.03.2021 г. Има заявление за завършен обект – № 9356452 от 28.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4461134/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация на 05.07.2021г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г. е 41 MWh. 

ФтЕЦ „ Крушево 4"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 4” е с инсталирана мощност 29,92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в един ред с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава и разрешение за строеж №78 от 11.06.2021 г от Община Първомай  и договор за присъединяване на към електроразпределителната мрежа  на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4457784 от 28.06.2021 г. Има заявление за завършен обект  – № 9356418 от 28.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4457784/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация на 05.07.2021г. От 01.09.2022 г. има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41 MWh. 

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ XI-73, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
760 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване от 05.07.2021 г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ XII-73, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
475 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване 17.09.2022 г.

ФтЕЦ „ Крушево 5"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 5” е с инсталирана мощност 29.92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4460922 от 31.05.2021 г. и заявление за завършен обект – № 9406819/ 23.07.2021 г. Притежава и разрешение за строеж №110 от 04.08.2021 г от Община Първомай. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4470796/17.09.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация на 17.09.2021 г. Има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022 г. Има договор за членство в балансираща група на ‘’КЕР Токи Пауър’’ АД до 31 декември 2022 г., при променлива цена за балансиране. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41,5 MWh. 

ФтЕЦ „ Крушево 6"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 6” е с инсталирана мощност 29.92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4458966 от 31.05.2021 г. и заявление за завършен обект – № 9406801/ 23.07.2021. Притежава и разрешение за строеж №109 от 04.08.2021 г от Община Първомай. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4470794/17.09.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация на 17.09.2021 г. Има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена, до края на 2022. Има договор за членство в балансираща група на ‘’КЕР Токи Пауър’’ АД до 31 декември 2022 г., при променлива цена за балансиране. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41,5 MWh. 

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ VI-104, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
850 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване 17.09.2021 г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ I -176, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
730 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване 23.12.2021 г.

ФтЕЦ „ Крушево 7"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 7” е с инсталирана мощност 29.92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4473403 от 19.11.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4473548/23.12.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Притежава и разрешение за строеж №139 от 18.10.2021 г от Община Първомай. Централата е въведена в експлоатация на 23.12.2021 г. Има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022. Има договор за членство в балансираща група на ‘’КЕР Токи Пауър’’ АД до 31 декември 2022 г., при променлива цена за балансиране. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41,5 MWh. 

ФтЕЦ „ Крушево 8"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 8” е с инсталирана мощност 29.92 kWp и е с ориентация юг.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM440M с мощност 440 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4473549 от 19.11.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4473549/23.12.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Притежава и разрешение за строеж №140 от 18.10.2021 г от Община Първомай. Централата е въведена в експлоатация на 23.12.2021 г. Има договор с “КЕР Токи Пауър“ АД за изкупуване на нетното производство при борсова цена до края на 2022. Има договор за членство в балансираща група на ‘’КЕР Токи Пауър’’ АД до 31 декември 2022 г., при променлива цена за балансиране. Очакваното годишното производство на електрическа енергия за 2022 г.  е 41,5 MWh. 

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ IV -173, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
625 кв.м.
Инсталирана мощност:
29,92 kWp
Фаза:
Разрешение за ползване 23.12.2021 г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ I-71,76, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
2 500 кв.м.
Инсталирана мощност:
199,8 kWp
Фаза:

ФтЕЦ „ Крушево 9"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 9” е с инсталирана мощност 199,8 kWp.

Основните съоръжения са 444 броя фотоволтаични панели Jinko solar, модел Tiger Pro 72HC тип JKМ450M-72HL4-V с мощност от по 450 Wp. (За повече информация виж тук).; 8 инвертора, от които 5 са модел Huawei SUN2000-10KTL с мощност от по 10kW (За повече информация виж тук)., а 3 от тях са модел Huawei SUN2000-50KTL с мощност от по 50kW (За повече информация виж тук). Разполага и с 8 батерии Huawei LUNA2000-15-S0 (За повече информация виж тук). с капацитет по 15 kWh всяка и с обща мощност 120 kWh. Панелите са монтирани върху метална конструкция с ориентация на изток – запад и са подредени в групи. Наклона на металната конструкция е 10 градуса.

Притежава и разрешение за строеж №169 от 11.11.2022 г от Община Първомай. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ